B6DEC3E6-3F64-46A3-A0E0-D2F259334E06
با حکمی از سوی رئیس هیات فوتبال مازندران؛

سرپرست هیات فوتبال سوادکوه شمالی منصوب شد

با حکم رئیس هیات فوتبال مازندران؛ سرپرست هیات فوتبال سوادکوه شمالی منصوب شد     طی حکمی از سوی رئیس هیات فوتبال مازندران علی ولی نژاد کتی لته به عنوان ...