ساری - کیلومتر 1 جاده فرح آباد - جنب دانشگاه روزبهان
011-33700392
info@mazandaranfootball.ir